Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

  1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE SEDEFİN VERİ SORUMLUSU KONUMU:

SEDEF ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET ERALP CAN (bundan sonra SEDEF olarak anılacaktır), https://captainfargo.com adresi (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) Üyelerine veya müşterilerine (Siteye üye olan ve olamayan Tekne Kiracıları ile Kiralayanlar), ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin SEDEF tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

  1. MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:

Müşterilere ait kişisel veriler, SEDEF tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SEDEF tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SEDEFİN ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, SEDEFİN ve SEDEF ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile SEDEFİN sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. SEDEF tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Sitede yer alan SEDEF tarafından 6698 sayılı kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politikadan ulaşılabilecektir.

  1. MÜŞTERİLERİN AÇIK RIZASI DOĞRULTUSUNDA İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için SEDEF tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve SEDEFE ait internet Sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere SEDEFİN ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, SEDEFİN sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyenin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

  1. MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

Müşterilere ait kişisel veriler, SEDEF tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SEDEF tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SEDEFİN ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, SEDEFİN ve SEDEF ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile SEDEFİN sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde SEDEF, SEDEFİN yetkilileri, iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanunun 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK MÜŞTERİLERİN HAKLARI:

Kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Sözkonusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Site adresinde yer alan SEDEF Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politikada belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. SEDEF, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. SEDEFİN taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.